Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 1 367
  • Tất cả: 342 935

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ BÌNH LONG BẾ MẠC LỚP CHÍNH TRỊ HÈ 2017.
Chiều ngày 12/8/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bế mạc lớp chính trị hè 2017 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học.
Phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phòng GDĐT đã tổ chức được 6
lớp học cho 852 cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường mầm non, tiểu học và trung
học cơ sở trên địa bàn thị xã từ ngày 02/8 đến 12/8/2017 tại hội trường Phòng GDĐT thị
xã Bình Long.
Tham gia lớp chính trị hè cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đã được học tập 3
nội dung chính là:
1.Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
2.Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
3.Nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Bà Nguyễn Thị Huyền Linh (Thị ủy viên – Trưởng ban Tuyên giáo) và Giám đốc
TTBDCT thị xã đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó chỉ ra và
phân tích những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 của BCH TW
Đảng khóa XII. Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của
sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
trong đó nêu lên 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo
đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Nghị quyết lần thứ năm của BCH TW Đảng khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược,
khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ
và công bằng xã hội.
Bà Trần Thị Mỹ Thành (Thị ủy viên – Trưởng phòng GDĐT thị xã) đã triển khai 9
nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản năm học 2017-2018.
* 9 nhiệm vụ chủ yếu:
1. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học 
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
3.Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục
5. Công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
6. Hội nhập quốc tế
7.Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục
8- Phát triển nguồn nhân lực
9- Phân luồng và định hướng nghề nghiệp.
* 5 giải giáp cơ bản gồm:
1. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính:
2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục:
3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục: 
4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
5.Đẩy mạnh công tác truyền thông.
Lớp chính trị hè 2017 đã giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học nắm
vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết và những giá trị to lớn của tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù
địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời nắm được nhiệm vụ chủ yếu của
ngành Giáo dục để thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018.
TUYẾT MAI